Tanáraink 2015/2016

 

Fénykép:

Bemutatkozás:

Pályámat az érettségit követően az 5. Sz. Általános Iskolában kezdtem képesítés nélküli napközis nevelőként. Folyamatosan képeztem magam: alapdiplomámat pedagógia szakon, fejlesztő pedagógia specializáción szereztem Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 2001-ben. 2005-ben a  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán kaptam FEIP Integráló szakirányú pedagógusi képesítést. 2014-ben diplomáztam tanítóként a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, műveltségi területem a testnevelés. 2001 óta drámapedagógusként is dolgozhatok.

Az Ötös Suli az egyetlen munkahely, ahol eddig dolgoztam. Ez az iskola a kezdetetek óta az otthonommá vált, így szívem, lelkem, elkötelezettségem is az övé! Hitvallásom és elsődleges célom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. A szeretetkapcsolaton keresztül türelemmel, figyelemmel nevelni, tanítani. A gyermekben rejlő természetes kíváncsiságot kiaknázva bevezetni őket a betűk számok, világába és egy varázslatos utazást elindítani a könyvek birodalmába. Megszerettetni a tanulást, és értékként kezelni a tudást. A drámaszakkör vezetőjeként lehetőséget adni a gyermekekben rejlő kreativitás kibontakoztatására. Vallom, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak ügyesen kell ajtókat nyitogatni, és mutatni az utat.

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”

Mérei Ferenc

Név: Ambruzsné Bakos
Anette
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség:

pedagógia szakos
nevelőtanár, fogyatékosokat együtt nevelő pedagógus,

tanító/ testnevelés
műveltségi terület

Fénykép:

Bemutatkozás: 

Matematika-fizika szakos tanár vagyok. 1978-ban végeztem Egerben a tanárképző főiskolán. az első 4 évben Rózsaszentmártonban tanítottam. 1982-től folyamatosan dolgozom a Hatvani 5. Számú Általános Iskolában.

A tanítás mellett 30 éve segítem az iskolavezetés munkáját is, különböző megbízatásaim által, pl: matematika munkaközösség-vezető, csapatvezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, felső tagozat vezető és jelenleg intézményvezető helyettes.

Mindig fontosnak tartom, hogy a tanulók szeressék az általam tanított tantárgyakat, és olyan ismeretket adjak át számukra, amelyek az életük során hasznossá válnak. Több tanítványom szerepelt területi, megyei versenyeken, sőt matematikából még országos döntőn is. A folyamatos osztályfőnöki munkám által is mindig arra törekszem, hogy jó közösséget alakítsak ki az osztályban, jó kapcsolatot hozzak létre a szülőkkel.

Számomra minden gyerek egyforma. Célom: szeressenek ide járni, a tudásuk úgy gyarapodjon, hogy mindenki megtalálja a helyét az életben.

Név: Bolla Györgyné
Munkakör:

tanár, osztályfőnök,
ntézményvezető-helyettes

Szakképzettség: okleveles matematika – fizika szakos általános iskolai tanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

Felsőoktatási tanulmányaimat 1991-ben fejeztem be a Jászberényi Tanítóképző Főiskola értékközvetítő és képességfejlesztő szakán. A 7 éves pedagógiai munkám után több, mint 10 éves tapasztalatot szereztem a versenyszférában, ahol továbbra is az oktatás maradt a középpontban, csak az oktatandó korosztály változott.

Fejlődésem érdekében több prezentációs és kommunikációs tréninget is elvégeztem, majd 2000-ben újabb felsőoktatási végzettséget is szereztem a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján, marketingvezető szakon. Munkám során végig a pedagógiai főiskolán tanult módszereket használtam fel, csak felnőttekre adaptálva.

Örömmel tanítok újra gyerekeket. Édesanyaként nagyobb gyakorlatom van a gyermeknevelés területén is. Érettebben, tapasztaltabban tudok a gyerekekkel bánni, mint kezdő, gyermektelen pedagógusként.

Számomra nem gond nagyobb létszámú osztály, csoport irányítása sem.

Úgy gondolom, hogy a versenyszférában szerzett ismereteimet, tapasztalataimat, a tréningeken tanultak egy részét tudom alkalmazni a gyerekek képzése terén is, például: kommunikáció, csapatépítés, konfliktusok kezelése.

Vezetőim, a munkatársaim, a szülők és a gyerekek is egy kommunikatív, nyitott személyiségű, megbízható és rengeteg energiával rendelkező embernek ismertek meg. Ezért úgy érzem, hogy ezen tulajdonságaimat tudásommal, marketing ismereteimmel és széles kapcsolatrendszeremmel kiegészítve hozzá tudok járulni a rám bízott gyerekek fejlődéséhez és az iskola megújulási törekvéseihez is.

Név: Freiliné Édes Erika
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség: okleveles általános iskolai tanító/ értékközvetítő és képességfejlesztő tanítóképzés, okleveles marketingvezető

Fénykép:

Bemutatkozás:

Az Eszterházy Károly Főiskolán végeztem, mint Testnevelő tanár 2010-ben. Visszatekintve a múltba, már elég korán megfogalmazódott bennem a tanítás gondolata.  

A több éves szakmai tapasztalatommal, arra törekszem, hogy a gyerekek magas színvonalon elsajátítsák a tananyagban foglaltakat. A szakmaiság, a tapasztalat, az elhivatottság, a gyerekszeretet irányít melyeket a gyerekek személyiségéhez illő pedagógiai és edzői eszközeimmel, módszereimmel adok át.

A gyermekeknél a sportolás egészségre kifejtett hatása mellett fontos a személyiségre gyakorolt hatása is. Céltudatosságra, kitartásra, bátorságra ösztönzöm a gyermekeket mely segíti az emberi kapcsolatok kialakítását, alkalmazkodását, a társadalomba való beilleszkedését.

A rendszeres testmozgás egészségre gyakorolt hatását nem lehet elégszer hangsúlyozni, így szakmai tapasztalatomból adódóan ehhez próbálok segítséget nyújtani.

Név: Gömöri Ottó
Munkakör: testnevelő
Szakképzettség: testnevelő szakos tanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

Himer Józsefné (Molnár Mária) vagyok az 5. Számú Általános Iskola magyar- orosz-német szakos tanára. A két diplomámat Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán és Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szereztem. 1980 óta általános iskolai tanárként dolgozom. A 35 éves tapasztalatom első 5 évét Tiszabábolnán a Körzeti Általános Iskolában, a többi 30 évet Hatvanban az 5. Számú Általános Iskolában szereztem.

Magyar szakosként a gyerekek anyanyelvi kultúrájára, szóbeli kifejezőkészségük, helyesírásuk fejlesztésére, nyelvhelyességük javítására, hagyományaink őrzésére helyeztem a hangsúlyt.

Mint német nyelvtanár a nyelvtanításban fontosnak tartom a mindennapi gyakorlatban hatékonyan használható tudás közvetítését, a megtanult ismeretek áthelyezését a tanulók saját élethelyzetébe. Törekszem tudatosítani, hogy felnőtt korukban a német nyelv magas szintű ismerete elősegíti az országban működő német vállatoknál történő elhelyezkedésüket. Ugyanakkor számtalan külföldi munkalehetőség nyílik meg előttük.

Kiemelt figyelmet fordítok a tehetséggondozásra, szép eredményeket értünk el a magyar és német szaktárgyi versenyeken. A felzárkóztatásra szoruló tanulókat differenciált óravezetéssel, valamint korrepetálással segítem . A szülőkkel, a kollégákkal és a gyerekekkel a kapcsolatom jó. Munkámat szeretném továbbra is ilyen hatékonysággal végezni.

Név: Hímer Józsefné
Munkakör: idegennyelvtanár
Szakképzettség: okleveles magyar-orosz szakos általános iskolai  tanár,
német szakos tanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

Horváthné Papp Magdolna vagyok. 1978-ban végeztem a Szombathelyi Tanárképző Főiskola matematika-orosz szakán.  20 éve dolgozok a Hatvani 5. Számú Általános Iskolában. Ez idő alatt folyamatosan végeztem osztályfőnöki munkát, és tanítottam a matematika tantárgyat.

 Néhány tehetséges tanítványom megyei matematika versenyeken dobogós helyen végzett. Nagy hangsúlyt fektetek a lemaradó tanulók felzárkóztatására is, így csak ritkán fordul elő, hogy egy-egy tanuló nem teljesíti évvégére a minimum követelményeket. Célom, hogy a diákjaim megszeressék a matematikát még akkor is, ha nem olyan sikeresek ezen a területen. Vallom, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, ezt igyekszem a diákjaimban észrevenni, és elismerni akkor is, ha ez nem az én tantárgyammal kapcsolatos.

Fontosnak tartom, hogy tanítványaimat ne csak a tanítási órákon ismerjem meg, ezért sok kirándulást, túrát, erdei iskolát és egyéb szabadidős programot szervezek számukra. Rendszeresen részt veszek a Diákönkormányzat által szervezett nyári táborokban.

Név: Horváthné
Papp Magdolna
Munkakör: tanár, osztályfőnök
Szakképzettség: okleveles matematika és orosz szakos általános iskolai tanár

Fénykép:

Bemutatkozás: 

Illés Csaba vagyok, 1998-tól dolgozom az iskolában, először napközis tanárként, majd mint biológia – földrajz szakos tanár. 2002-től informatikát is tanítok. Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szereztem biológia – földrajz szakos, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen pedig az Informatikatanári diplomám.

Fontosnak tartom, hogy mindig fejlesszem magamat, jó kapcsolatot építsek diákjaimmal, hasznos tudást adjak. Szeretem a természetet, biológia-földrajz szakosként és saját természetemből adódóan is, próbálok egészségesen élni és erre ösztönzöm a gyerekeket is.

Informatika szakosként próbálom életszerű vagy érdeklődési körüknek megfelelő témájú feladatokba ágyazni az anyagot. Igyekszem tudatosítani, hogy az informatikára az élet minden területén szükség van és használni is tudják majd az itt megszerzett ismereteket.

Mindezek mellett feladataim közé tartozik még az iskolai műsorok, ünnepségek hangosítása, mérési koordinátorként az Országos Kompetencia Mérés helyi lebonyolítása, az iskolai weblap szerkesztése.

Név: Illés Csaba
Munkakör: tanár
Szakképzettség: biológia-földrajz szakos tanár,
oktatásinformatikus, okleveles, mester fokozatú informatikatanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

1999-ben szereztem diplomát levelező tagozaton ének-zene műveltségterülettel a békéscsabai Körös Főiskolában. Mellette 2008-ig a csányi Általános Iskolában dolgoztam, kezdetben napközis nevelőként, majd iskolaotthonos tanítóként. Ugyanitt hittant is oktattam 8 évfolyamon, földrajz, testnevelés, ének-zene tantárgyakat pedig felső tagozaton. 2008-ban kerültem először az 5. Sz. Ált. Iskolába. Innen 2010-ben felvételt nyertem a kartali Könyves Kálmán Általános Iskolába, ahol 3 éven át 1.-2. osztályban tanítottam osztályfőnökként, majd megszületett a kislányom. Két év kihagyás után újra ebben az iskolában dolgozom, immár második éve.

Fontosnak tartom a felzárkóztatást, tehetséggondozást és próbálok a munkámban is nagy hangsúlyt fektetni ezekre. Az egészséges életmód híve vagyok. Családcentrikusnak, rugalmasnak, nyílt, optimista gondolkodásmódúnak vallom magam, és a tudásom mellett, szeretném ezeket is átadni diákjaimnak.

Név: Juhász Mária Krisztina
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség: általános iskolai tanító/ ének-zene műveltségi terület

Fénykép:

Bemutatkozás: 

1999-ben diplomáztam a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Ugyanazon év szeptemberében már állást kaptam az 5. Sz. Általános Iskolában. Azóta is itt, az ÖTÖSBEN okítom, nevelem a rám bízott nebulókat. Gyorsan bekapcsolódtam az iskola életébe: néhány éve már a diákönkormányzat munkáját is én irányítom, valamint a legfontosabb rendezvények szervezésében és lebonyolításában aktívan részt veszek.

Hobbim az éneklés, a kórusmuzsika, ezért. törvényszerű volt, hogy felkértek az iskolai énekkar vezetésére. 2003 óta működik az Ötöskórus iskolánkban töretlen népszerűséggel. Vidám személyiségem üde színfoltja az Ötös Sulinak. Jelenleg a 3.a osztály osztályfőnöke vagyok. Tanítóként a nyelveken kívül minden tantárgyat oktathatok, 6. osztályig pedig informatikát és természetismeretet is. Ez utóbbit jelenleg a természetjáró szakkör vezetőjeként kamatoztatom.

Név: Kis Ágnes
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség: tanító/
természetismeret műveltségi terület, informatika műveltségi terület, karvezető

Fénykép:

Bemutatkozás: 

Tanítói, angol nyelvtanári és szakvizsgázott kétnyelvű angol nyelvtanítói diplomákkal rendelkező tanár vagyok.

Pályámat 1989-ben kezdtem az 5. Számú Általános Iskolában Hatvanban.
Azóta is hűséges vagyok ehhez az intézményhez és diákjaimhoz. Töretlen lelkesedéssel tanítom az angol nyelvet, a tehetséges tanulókkal versenyekre járok, ahol dobogós eredményeket érünk el.

Fő feladatomnak tartom a nyelvtanulás megszerettetését és ezt a jó hangulatú, interaktív órákkal és módszertani sokszínűséggel sikerül is elérnem. A célnyelvi ország kultúrájának és történelmének megismerése érdekében angliai tanulmányi utakat szervezek.

Munkámban Samuel Smiles gondolatát irányadónak érzem:

„A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít.”

Név: Kutalik Márta
Munkakör: idegennyelvtanár, osztályfőnök
Szakképzettség:

okleveles általános iskolai tanító/ közművelődés szakkollégium, angol szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus kétnyelvű kétnyelvű nyelvtanító (angol) szakterületen

Fénykép:

Bemutatkozás:

2000-ben végeztem a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán tanító szakon, természetismeret műveltségi területen.

Fontosnak tartom a tanulók egészség- és testtudatos nevelését, a környezetünk védelmét, a személyiség fejlesztését az egyéni adottságokat figyelembe véve.

Napközis nevelőként kiemelt feladatom a közösség építése, a diákok körében az egymás iránti elfogadás, türelem, empátia erősítése.

Név: Mészáros Ivett
Munkakör: tanító, osztálytanító
Szakképzettség:

tanító/ természetismeret műveltségi terület

Fénykép:

Bemutatkozás:

Már gyermekkorom óta nagy elhivatottságot éreztem a tanítói tevékenység iránt, pályaválasztásomat teljességgel ez határozta meg. Szeretem a gyerekeket, igyekszem jókedvvel, játékosan tevékenykedtetve átadni az ismereteket. Tanítói diplomámat 2005-ben szereztem a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán, angol műveltségi területen.

Pályakezdőként a Hatvani Szent István Általános Iskolában dolgoztam, majd az apci Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában folytattam nevelői munkámat. A Hatvani 5. Számú Általános Iskola „családjába” idén szeptemberben fogadtak be, és az első osztályosokat vezetem be a számok világába, tanítom a környezetismeretet, rajzot és etikát a kis nebulóknak. Két kislány anyukájaként igazán közel áll hozzám ez a korosztály! Emellett angolt is tanítok 4., 5. és 6. osztályban.

Hiszem:

„…az a tanulás befojásolja jelentősen az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul és belső igényt elégít ki.” /Carl Rogers/

Név: Mitzkiné Kiss Edina
Munkakör: tanító, osztálytanító
Szakképzettség:

tanító/ angol műveltségi terület

Fénykép:

Bemutatkozás: 

Ars poéticám a pedagógiai munkám során:

„ Ubi concordia,ibi victoria est!”
       „Ahol az egyetértés, ott a győzelem!” /Horátius/

Munkámat  mindig nagy szeretettel, lelkesedéssel végeztem.

Iskolai, - közel 40 éves – munkám során, mint minden testnevelőnek, nekem is van kedvenc sportágam: labdarúgás, kézilabda, atlétika /fiú – lány/.

A fiú kézilabdában sok érmet nyertem tanítványaimmal a városi, körzeti, megyei, és országos versenyeken. Ebben a sportágban magyar olimpikont neveltem Mezei Richárd személyében.

A legnagyobb sikereket fociban értem el odaadó, szorgalmas, lelkes tanítványaimmal.

A körzeti, megyei, országos versenyeken számos arany, ezüst, és bronz érmet nyertünk, és itt is vannak felsőbb osztályokban szereplő tanítványaim.

Atlétikában is jól szerepeltünk tanítványaimmal.

Név: Monori Géza
Munkakör: testnevelő
Szakképzettség: okleveles földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

Szeretem a gyerekeket!
Örömet okoz, mikor látom megcsillanni az értelmet a szemükben, a jóságot a szívükben, a tenni akarást a vágyaikban.

„Gyökeret és szárnyat” szeretnék adni nekik! Képesek legyenek megvalósítani álmaikat, eközben ezer szállal kapaszkodjanak mindabba, amiből az erőt merítették: HAZA, CSALÁD, ISKOLA.

Ehhez mi a legalapvetőbb módszerem? A szeretet. Ez az a többlet, ami az oktatást olyan neveléssé emeli, amely örökre megérintheti a gyermekek lelkét.

„Tanítás az, amikor egy életet örökre megérintesz.”

Név: Nagyné Édes Csilla
Munkakör: tanár, osztályfőnök
Szakképzettség: okleveles magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

 

Név: Nagyné Pintér Zsuzsanna
Munkakör: óraadó, tanító
Szakképzettség: nevelőtanár, okleveles általános iskolai tanító

Fénykép:

Bemutatkozás:

Az 1989/1990-es tanév óta tanítok a Hatvani 5. Számú Általános Iskolában alsó tagozatos diákokat. A 26 év alatt eltöltött idő megerősített abban, hogy a szakmám egyben a hivatásommá is vált. Nyitott vagyok az új feladatokra, módszerek megismerésére, alkalmazására. Dolgoztam iskolaotthonban 1-2. osztályban, és osztályfőnök voltam 3-4. osztályban is.

Célom a tanulás megszerettetése, a családias légkör megteremtése. Arra törekszem, hogy tanítványaim szeressenek iskolába járni, sok közösségi programon és szabadidős tevékenységen vehessenek részt.

Számos versenyre készítettem fel gyerekeket, melyeken szép eredményekkel szerepeltek.

Név: Némethné
Deák Krisztina
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség:

okleveles általános iskolai tanító/ gyógytestnevelés és testnevelés szakkollégium

Fénykép:

Bemutatkozás:

Orjovics Mónikának hívnak, alsó tagozatos tanító néni vagyok az “Ötösben”. Diplomámat 1998-ban szereztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Eddig 12 évet töltöttem el pedagógusként az iskolában, ezen idő alatt nagyon sok értékes gyermeket volt szerencsém megismerni.

Mottóm: „ A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke a lágy viaszhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.” ( Maria Montessori)

Név: Orjovics Mónika
Munkakör: tanító, osztálytanító
Szakképzettség: tanító - könyvtáros

Fénykép:

Bemutatkozás:

Hiszem; minden pedagógus hivatásában a gyermek a legfontosabb. A feltétel nélküli elfogadás az alapja minden nevelésnek, oktatásnak.  A szeretet maga az élet.

Hiszem, hogy minden gyermek tehetséges és kimagasló teljesítményre képes, ha bízom benne, ha támogatom. Vallom; a gyermekek tudnak és akarnak tanulni, ha mindenkit segítek abban, hogy valamiben sikeres legyen.

Hiszem; az igazi érték az emberségben, a tiszteletben, a példamutatásban, a szeretetben, a tudás, az alkotás varázslatosságában rejlik.

Hiszem, hogy pedagógusként csak így érdemes élni.

Név: Sasváriné
Erdélyi Brigitta
Munkakör: könyvtáros tanár, osztályfőnök
Szakképzettség: informatikus könyvtáros, pedagógia szakos nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus

Fénykép:

Bemutatkozás:

A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán végeztem 2005-ben tanítóként magyar műveltségterületen. 2014-ben érkeztem az iskolába. Tanítóként a magyart, ének-zenét, környezetismeretet, technikát és a táncot igyekszem megszerettetni tanítványaimmal.

Módszereim közé tartozik a játékosság. Óráimon a képességfejlesztés is nagy hangsúlyt kap. Szívesen és szeretettel foglalkozom gyerekekkel, így tánc tanítását végzem szakkör formájában.

Fő célom, hogy megismerjék és megszeressék a tanulók a mozgás örömét, és minél több sikert érjünk el.

Név: Sebők Tímea
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség: tanító/ magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Fénykép:

Bemutatkozás:

Tanítói diplomámat 2014-ben a Jászberényi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán végeztem angol műveltségi területen.

2014. szeptemberétől  Gödöllőn általános iskolában tanítottam, 2016. februártól dolgozom a Hatvani 5. Számú Általános Iskolában tanítóként.

Munkámban igyekszem a tanulóimat egymás segítésére és a közös együttműködésre nevelni, valamint felkészíteni őket a felső tagozatra. Fontosnak tartom a gyermekek rendszeres testmozgását, és az egészségre való nevelést is. 

Jelenleg a minősítő vizsgámra készülök és minden erőmmel azon vagyok, hogy jó pedagógus váljék belőlem.

 

Név: Tollár Péter
Munkakör: tanító
Szakképzettség: általános iskolai tanító/ angol műveltségterület

Fénykép:

Bemutatkozás: 

Tanítóként végeztem testnevelés műveltségi területen a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán.
 
A sport nagyon közel áll a szívemhez , jelenleg is aktívan sportolok. Testnevelés órákon kívül labdarúgó és kézilabda foglalkozásokat is tartok az iskolában.
Osztályfőnöki teendőket is ellátok az egyik 3. osztályban, ahol többek között matematikát és környezetismeretet tanítok.
 
Folyamatosan képzem magam, szeretném a gyerekek kiváló sporteredményeivel öregbíteni az iskola hírnevét.
Név: Tóth Péter
Munkakör: tanító, osztályfőnök
Szakképzettség: tanító/ testnevelés műveltségterület

Fénykép:

Bemutatkozás:

Pályakezdőként kerültem a Hatvani 5. Számú Általános Iskolába, mint matematika – rajz szakos tanár. Kezdetben az alsó tagozatos munkaközösség tagja voltam, harmadik és negyedik osztályban tanítottam matematikát, rajzot és technikát. Ezt követően a felső tagozatos osztályokban – a két szakon kívül – hon- és népismeret és erkölcstan tantárgyakat tanítottam ill. tanítok mind a mai napig.

Pályafutásom elmúlt évtizedeiben rendszeresen láttam el osztályfőnöki teendőket és dekorációs feladatokat. Munkámat több alkalommal elismerték a Városi pedagógus – napon.

Sikereket leginkább a képzőművészet területén értem el, hiszen tanítványaimmal többször nyertünk nemzetközi, országos, megyei és városi rajzpályázatokon.

A teljesség igénye nélkül kiemelve néhányat:

  • Nemzetközi „Béke Plakát” rajpályázat (nagy díj)
  • Shanliar nemzetközi pályázat
  • Nemzetközi Gyermek Képző és Iparművészeti Pályázat – Zánka (arany diploma)
  • Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány Nemzetközi Gyermekrajz Pályázata (arany és ezüst diploma)

A továbbiakban is fontos pedagógiai célkitűzésnek tartom a tehetséggondozást, a vizuális kultúra kiszélesítését a közvetlen környezetünkre.

Név: Treiber Lilian Csilla
Munkakör: tanár, osztályfőnök
Szakképzettség:

okleveles
matematika –rajz szakos általános iskolai tanár

Fénykép:

Bemutatkozás:

Tanítói diplomámat a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai karán szereztem 2014-ben, angol műveltségi területen.
Még ebben az évben felvételt nyertem a Hatvani 5. Számú Általános Iskolába.

Hivatásom egyik leghangsúlyosabb feladata a tananyag elsajátításának támogatása mellett, hogy az iskolás évek folyamán a gyermekek pozitív énképe kialakuljon, illetve megerősödjön.
E cél érdekében a tanulók megismerésére, valamint értékeik felismerésére, fejlesztésére, tudatosítására törekszem.
Fontosnak tartom a játék, szituációs gyakorlatok szerepét a tanulásban és a személyiségfejlődésben.

Tapasztalatom szerint, ha a gyerekek jó hangulatban, tevékenyen és pozitív élményeket is megélve találkoznak az angol nyelvvel, hatékonyabban sajátíthatják el az alapokat, és bátrabban kommunikálnak, jól érzik magukat.

Határozott, precíz, empatikus embernek tartom magam.

Boldoggá tesz az, hogy az iskola falai között annak élhetek, amit valóban szeretek.

Név: Vetési Viktória
Munkakör: tanító, osztálytanító
Szakképzettség: tanító/ angol műveltségterület

Vissza az elejére